סקירה מעודכנת של מאמרים מהספרות המדעית העולמית בשיתוף עם החטיבה הישראלית של הארגון הבינלאומי למחקר דנטלי IADR
  
מבזקים חמים
17/3/2020

הנחיות למרפאות שיניים בדבר ההערכות להתמודדות עם נגיף הקורונה 17.3.2020

לאור ההנחיות החדשות של המשרד בנושא, ובהמשך להנחיה לציבור להימנע מהגעה לטיפולי שיניים שאינם דחופים:
על מרפאות השיניים בקהילה לעבור לעבודה במתכונת חרום, קרי, טיפולים דחופים בלבד, באופן מידי.
במרץ.22 -על מרפאות שיניים בבתי חולים לעבור לעבודה במתכונת זו החל מיום ראשון ה

הפעלת המרפאות תיעשה תוך שמירה קפדנית על כללי מניעת העברת מחלות זיהומיות ביתר שאת בעת זו, לפי (https://www.health.gov.il/hozer/DT01_03.pdf של האגף לבריאות השן )1.3נוהל 3 )סעיפים 15.3 ולפי הדגשים המופיעים בהנחיות שפורסמו ב -15.3.2020 (סעיפים 3-9)  https://www.health.gov.il/hozer/dent_2020-155728020.pdf
_ _________________________________________________________________________

רקע ודברי הסבר:

 פורסמו הנחיות האג ף בדבר היערכות צוותי 2020 . לאור התפשטות נגיף הקורונה, החל מתחילת פברואר 1 רפואת השיניים בקהילה. מרפאות השיניים הונחו שלא לבצע טיפול בחייבים בבידוד בית ובחשודים בהדבקות בנגיף .בתי חולים קיבלו הנחיה להיערך למתן טיפול שיניים דחוף למטופלים השוהים בבידוד בית או חשודים בהדבקות בנגיף . . האמצעים שלעיל סייעו להבטחת רצף טיפולי השיניים לאזרחים במהלך החודש האחרון, תוך שמירה על 2 איזון בין טובת המטופלים, פעילות הענף ודאגה לבריאות הציבור. מדינות רבות פעלו באופן דומה .NHS ו CDC והנחיות ברוח זו יצאו מגופי הבריאות המובילים בעולם, דוגמת ,לאור הערכת מצב מעודכנת לגבי התפשטות הנגיף בישראל , עודכנו הנהלים. מרפאות השיניים 15.03 . ב 3 הונחו לפעול למניעת התקהלויות ולעבור בעבודה במתכונת האטה כמפורט בקישור לעיל . . כעת, בעקבות הערכות חדשות ומתן הנחיה כללית למשק לצמצם באופן ניכר את נוכחות כוח האדם גם 4 בגופים פרטיים, ולאור ההנחיה לציבור לדחות טיפולי שיניים ולבצעם רק במצבים הכרחיים ובמצבי חירום, מרפאות השיניים יעברו לעבודה במתכונת חרום, תוך שמירה קפדנית על כללי מניעת העברת מחלות זיהומיות כמפורט בקישור לעיל.

אנו ערים לחששות ודאגות המתעוררים אל מול ההתמודדות עם הנגיף, לשאלות המקצועיות הרבות 5 העולות אל מול תמונת התפשטות מגפה עולמית המשנה את אורח החיים. אנו מודעים לחשיבות אספקת ציוד מגן סדירה בכמות הנדרשת לכלל הצוותים ופועלים מול ספקים וארגונים גדולים להבטחת הנושא. כדי להוריד את מידת אי הוודאות ולקבל הנחיות ועדכונים שוטפים בזמן אמת, ניתן להצטרף לרשימת התפוצה של האגף בכתובת: http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Dental/Pages/mailling.aspx


אני מבקשת להדגיש כי כל ההחלטות הקשורות לאופן פעילות מרפאות השיניים בתקופה זו התקבלו ותמשכנה להתקבל תוך שיקול דעת זהיר ,מעמיק וקפדני המתבסס על איזון בין טובת הציבור, הנחיות בדבר ההיערכות הכללית במשק, התמונה האפידמיולוגית העדכנית והיערכות ענף רפואת השיניים בישראל.

במרפאות השיניים הפרטיות, בקופות החולים –אני מבקשת לחזק את כל הצוותים הדנטליים בעת זו כולנו – ובבתי החולים, בבתי ספר לרפואת שיניים, בעמותות הציבוריות ובשירותי בריאות השן לתלמיד חזית אחת.

עדכונים יתפרסמו באתר המשרד ובמייל על פי הצורך.

דר' לנה נטפו
מנהלת האגף לבריאות השן