סקירה מעודכנת של מאמרים מהספרות המדעית העולמית בשיתוף עם החטיבה הישראלית של הארגון הבינלאומי למחקר דנטלי IADR
  
מבזקים חמים
26/4/2020

מתווה לחזרה הדרגתית של מערכת הבריאות לפעילות אלקטיבית מותאמת

אל : מנהלי בתי חולים, רופאים ראשיים קופות חולים
1 .רקע:
מאז תחילתו של משבר הקורונה ולאור תרחישי הייחוס שהוצגו, נערכת מערכת הבריאות
למספר רב של חולים בכלל ולחולים שידרשו אשפוז והנשמה בפרט. בהתאם לצעדים שננקטו
ובהתאם לניטור התחלואה שמתבצע, מתעדכן התרחיש מעת לעת ובו היקפי החולים ולוחות
הזמנים הצפויים לשיא תחלואה. מתוך כך, ולשם הקטנת חשיפה של צוותי רפואה ומניעת
העברת הנגיף, הופסקה פעילות אלקטיבית בבתי החולים הכלליים וצומצמו שירותים בקהילה.
לצמצום פעילות זו יש השפעות רפואיות על בריאותו של הציבור ועל איכות חייו הן בטווח
הקצר והן בטווח הארוך.
בעת הזו, לאור מגמת ההתמתנות, ובאם לא תהיה התלקחות חריגה, תתאפשר חזרה מדורגת
ומותאמת לפעילות רפואית אלקטיבית, בכפוף ותוך שימת לב לבטיחות ומיגון הצוותים
והמטופלים, ומתוך הכרה בצורך במתן טיפול רפואי רציף ושוטף ככל האפשר לכלל
האוכלוסייה, וזאת במקביל לשימור היכולות הטיפוליות בחולי הקורונה. החזרה ההדרגתית
לפעילות הינה במקביל להמשך חובת דרישות הטיפול בחולי הקורונה בבתי החולים ובקהילה,
לרבות הפעלת מחלקות ייחודיות לטיפול בחולי קורונה, אפשרויות טיפוליות בחדרי ניתוח,
בחדרי לידה, ומתן שירותים ייחודיים שידרשו לטיפול בחולי קורונה בבתי החולים ובקהילה.
בנוסף, התוכנית להלן מבוססת על כך שלמערכת הבריאות, על חלקיה השונים יש יכולת
לתגובה מהירה למצבי קיצון )כגון התפשטות/התלקחות מחודשת של הקורונה( ולצמצום
באופן מהיר של פעילויות על מנת לפנות צוותי רפואה, תשתיות ומיטות אשפוז לטובת הטיפול
בחולי קורונה וריסון התפשטותה.