אף על פי שדמינרליזציה של מבנה השן על ידי חיידקים הינה הגורם הישיר לעששת, האינדיקטורים של הסיכון הורחבו וכוללים סיבות ברמת הפרט והאוכלוסייה, כגון התנהגות, גישה, מעמד סוציו-אקונומי וחינוך. שלוש התנהגויות עיקריות משפיעות ישירות על מצב העששת ובריאות הפה בכלל: התנהגויות היגיינת הפה, גישה לטיפול בבריאות הפה ודיאטה. השפעת משקאות מסוכרים על עששת השיניים נחקרה רבות בספרות הדנטלית. לדעת מחברי המאמר, מגבלה משמעותית במחקרים אלה הינה בחינת המשקאות כמקור יחיד. כדי להתגבר על מגבלה זו, השתמשו מספר מחקרים בניתוח אשכולות על מנת לקבץ בני אדם על פי דפוסי צריכת משקאות דומים. מחקרים אלה לא הבדילו בין משקאות מסוכרים לבין משקאות דיאט.

מטרה

המחקר הנוכחי נערך על מנת לבדוק את ההשפעה של צריכת משקאות דיאט על עששת השיניים בקרב ילדים בארצות הברית באמצעות ניתוח אשכולות. במחקר חתך זה, ניתחו החוקרים את הנתונים התזונתיים של ילדים בגילאי 10-3 שנים, תוך שימוש בשני ראיונות של 24 שעות במסגרת הסקר הלאומי של הבריאות והתזונה NHANES בשנים 2014-2011. על מנת להתגבר על המגבלות של בדיקת המשקאות כמקור יחיד, נעשה ניתוח אשכולות בשיטות סטטיסטיות. נוהלי הסקר ומשקל הדגימות שימשו על מנת להתחשב במבנה המורכב של סקר הדיגום של בדיקות הבריאות והתזונה. בדיקות שיניים שנערכו במסגרת סקר ה-NHANES בוצעו על ידי רופאי שיניים. הקריטריונים האבחוניים עבור מחלת העששת היו משטח עששתי המוגדר באמצעות רכוּת האזור; אופקיות צמודה לאזור, או שניהם; או כתמים לבנים על גבי אזורים חלקים. משטחים משוחזרים זוהו אם התגלה שיחזור קבוע או זמני אשר בוצע בעקבות עששת. המשתנים המערפלים והמשתנים הסוציואקונומיים הבאים נבחנו באנליזות: מין, גיל, גזע/אתניות ויחס ההכנסה לעוני במשפחה. זוהו שישה אשכולות לצריכת משקאות: צריכת סודה, צריכת 100 אחוז מיצים, משקאות דיאט, חלב ומים. ניתוח האשכולות בוצע באמצעות האחוז של כל אחד מהמשקאות, ולא לפי כמות הגרמים הנצרכים ביום. ניתוח רגרסיה הראה כי לאשכול הסודה הייתה נטייה להגדיל את הסיכון למחלת העששת, ואילו לאשכול משקאות הדיאט הייתה השפעה ניטרלית בהשוואה לשיעור באשכול המים.
מסקנות מחברי המאמר הן, כי תוצאות המחקר מצביעות על כך שלמשקאות דיאט אין השפעה שלילית על השיניים בקרב ילדים בארצות הברית. לדעתם יש לערוך מחקרים אורכיים נוספים מתוכננים היטב, על מנת לקבוע את השפעתם של משקאות דיאט על עששת בעת הצריכה במהלך הילדות. ההשלכות המעשיות של המחקר הן, כי למרות שמחקר זה לא הראה קשר בין עששת לבין משקאות דיאט, על רופאי שיניים להיות זהירים בהמלצתם על המשקאות הללו, מכיוון שהם קשורים למחלות מערכתיות. בנוסף, האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים והאקדמיה הלאומית לרפואה לא ממליצים לילדים לצרוך משקאות אלה.

Samman M, Kaye E, Cabral He, et al. The effect of diet drinks on caries among US children cluster analysis. J Am Dent Assoc 2020; 151(7): 502-509