ניתן למצוא את הנגיפים מחוללי מחלת הקורונה SARS-CoV-2 בהפרשות שונות כולל הרוק, המהווה מאגר נגיפי חשוב בקרב חולים נגועים סימפטומטיים וחסרי תסמינים. מכיוון שסגל מרפאת השיניים נחשף לרוק של מתרפאים ללא תסמינים, במיוחד בעת ביצוע הליכים מייצרי אירוסולים, הוא נכלל בקרב אנשי המקצוע שנמצאים בסיכון גבוה ביותר לזיהום ב-SARS-CoV-2. כמה מחקרים מצאו כי הליכים מייצרי ספריי ואירוסול בעת טיפולי שיניים עלולים להפיץ זיהום על כל משטח כמעט במרפאה, כולל הקירות והתקרה. בעוד שבספריי קיימים חלקיקים בעלי גודל רב יחסית (100+ מיקרומטר), והינם גדולים מכדי שניתן יהיה לשאוף אותם, הרי שחלקיקי אירוסול הינם בעלי קוטר קטן יותר (<50 מיקרומטר) ויכולים להישאר באוויר לאורך זמן (עד 1.5 שעות) לאחר סיום ההליך האופרטיבי. אירוסולים משמשים כנשאים של גורמי זיהום, כולל כאלה המגיעים לריכוזים גבוהים ברוק כגון SARS-CoV-2, שעשויים להישאר ברי קיימא ומדביקים על משטחים במשך ימים רבים. לפיכך, לדעת מחברי המאמר, יש צורך בקבלת נתונים אודות יעילותו של ציוד המגן האישיPPE) ) להפחתת הסיכון לזיהום בנגיף הקורונה באמצעות ספריי ואירוסול ממקור דנטלי. בעבר נאספו נתונים על יעילותם של מסכות, מכשירי הנשמה ומגני פנים כנגד נגיפי שפעת, וכמה מחקרים הצביעו על חשיבותם של אמצעי הגנה כגון מגני פנים בחסימת התזות ובמניעת זיהומים בעיניים. מספר איגודים דנטליים ברחבי העולם וכמה פרסומים מדעיים המליצו להשתמש במכשירי הגנה לנשימה ללא שסתום מסוג N95/FFP2 או במגנים מסוג FF3. המלצות אלו אינן רואות במסכות הניתוחיות המקובלות, בנות שלוש השכבות, כהגנה מספקת במהלך הליכים בהם קיים ייצור של אירוסול או כאשר מטפלים בחולים חיוביים ל-SARS-CoV-2. אף על פי כן, אף מחקר לא העריך עד כה את יעילותן של מסכות, רספירטורים ומגני פנים נגד נגיפי הקורונה. נתונים זמינים נאספו על נגיפי השפעת בלבד ולא במסגרת מרפאת השיניים בה מיוצר אירוסול. מחקרי מעבדה ומחקרים קליניים הראו כי במיוחד רספירטורים מסוג FFP2/N95 יעילים יותר באופן משמעותי ממסכות רפואיות בהפחתת החשיפה לאירוסולים. עם זאת, לדברי המחברים, התוצאות של מרבית המחקרים בנושא זה הינן מעורבות ולא מאפשרות אישור קליני אמין. יתר על כן, שימוש במערכת שאיבה בוואקום גבוה (HVE) נחשב לאחת האפשרויות העיקריות להפחתת הזיהום על ידי התזה ואירוסול בעת טיפולי שיניים. עם זאת, שום מחקר לא העריך את יעילות ה-PPE כנגד נגיף הקורונה, ולא נאספו נתונים במסגרת העבודה במרפאות השיניים המייצרת אירוסול.

מטרה

מחקר המעבדה הנוכחי תוכנן על מנת להעריך את היעילות של סוגים שונים של ציוד מגן אישי והשימוש בשאיבה בוואקום גבוה בהפחתת זיהום נגיף הקורונה על הצוות במהלך טיפולי שיניים קונבנציונליים. השערת האפס הייתה, שכל ציוד המגן שנבדק והשימוש בוואקום יפחיתו באופן משמעותי את ריכוזי הנגיף. החוקרים השתמשו בפנטומים הן עבור המתרפא והן עבור הרופא לשם שחזור מרפאת השיניים בתוך תא שנבנה בהתאמה אישית. פה הפנטום של המתרפא זוהם בנגיפי HCoV-229E עם עומס נגיפי הדומה לזה הקיים בקרב בני אדם עם SARS-CoV-2 ללא תסמינים. ההליך הדנטלי בוצע במשך 10 שניות באמצעות טורבינת אוויר ומערכת שאיבה בוואקום גבוה. היעילות של מסכות כירורגיות, רספירטורים מסוג FFP2/N95 ו-FFP3 ומגיני פנים נבדקה באמצעות מערכת של PCR כמותי בזמן אמת. המשטח הרחב עליו פוזרו הנגיפים גרם לזיהום נמוך. על פני המסכות והמשטחים החיצוניים של הרספירטורים במצב בו לא נלבש מגן פנים, נע העומס הנגיפי בין 1.2 ל-1.4 log 10 ממוצע של עותקים גנטיים/סמ"ר, ואילו בעת חבישת המגן ירד העומס הנגיפי מתחת למגבלת הזיהוי עבור כל סוגי ציוד המגן האישי. על מצחו של ה"רופא" נתגלו עומסים נגיפיים של 0.8-0.6 log10 עותקים גנטיים/סמ"ר ואילו בתוך פיו, היו העומסים הנגיפיים מתחת לגבול הזיהוי באמצעות כל ציוד הגנה, עם או בלי מגן הפנים. השימוש בשאיבה בוואקום לא שינה משמעותית את רמת העומסים הנגיפיים.

מסקנות מחברי המאמר היא, כי כל שילובי ציוד המגן האישי הפחיתו באופן משמעותי את העומסים הנגיפיים בפה של ה"רופא" מתחת לגבול הזיהוי, אך השימוש בשאיבה בוואקום לא הפחית את הזיהום הנגיפי. ההשלכות המעשיות של המחקר הן, כי בעוד שמומלצת זהירות קיצונית בעת הסרה ופינוי של אמצעי ההגנה על מנת להימנע מזיהום עצמי, השילוב של ציוד ההגנה האישי ומגן הפנים מקטין באופן דרסטי את הסיכון להעברת נגיף הקורונה במהלך טיפולי שיניים המייצרים אירוסול.

Ionescu AC, Brambilla E, Manzoli L, et al. Efficacy of personal protective equipment against coronavirus transmission. J Am Dent Assoc (2021). doi: https://doi.org/10.1016/j.adaj.2021.03.007