מחברי המאמר מדגישים, כי מטרת צחצוח השיניים היא הסרת הרובד הדנטלי ומניעת המחלות הנגרמות על ידי הרובד ותחזוקת בריאות הפה. למרות שמברשות שיניים ידניות הן מכשיר מבוסס היטב למטרה זו, מחקרים אחרונים מראים כי יש לבני אדם קשיים בהשגת ניקיון הפה לאחר צחצוח שיניים ידני. למרות ההוראה לבצע את היגיינת הפה כמיטב היכולת, רמות גבוהות של רובד מתקיימות אף לאחר צחצוח שיניים, במיוחד באזורים צמודים לשולי החניכיים. קיימת חלופה למברשות שיניים ידניות בצורת מברשות השיניים הממונעות, ומחקר שנערך לאחרונה ניתח באם בני אדם הרגילים להשתמש במברשת שיניים ממונעת (PT) משיגים תוצאות טובות יותר במונחים של ניקיון הפה לאחר הצחצוח בהשוואה למשתמשים הרגילים במברשת שיניים ידנית .(MT) במחקר זה, לא נמצאו הבדלים בין הקבוצות ביחס לניקיון הפה לאחר שהמשתתפים צחצחו שיניים כמיטב יכולתם. למרות שמשך הצחצוח חרג מההמלצות הכלליות, בשתי הקבוצות נותר רובד כמעט במחצית מאזורי שולי החניכיים, וזהו ממצא המצביע על ביצועי צחצוח לא יעילים. המחברים שואלים מה מאפיין את התנהגות צחצוח השיניים של שתי הקבוצות וכיצד היבטים אלו קשורים ליעילות הצחצוח מבחינת ניקיון הפה לאחר הברשה. לדבריהם, ישנם מספר מחקרים העוסקים בצחצוח שיניים ידני, המצביעים על כך שיעילות הצחצוח עולה עם פיזור שווה של זמן הצחצוח על פני כל המשטחים והזמן המוקדש להברשה באמצעות תנועות מעגליות. עם זאת, עד כה, לא קיים ניתוח כזה לגבי צחצוח שיניים ממונע.

מטרה

המחקר הנוכחי מתמקד אפוא בהתנהגות הצחצוח של משתתפי המחקר שהוזכרו לעיל וקושרת אותה לניקיון הפה לאחר הצחצוח. המטרה העיקרית של המחקר הייתה לגלות איזה היבטים של התנהגות צחצוח השיניים (משך הצחצוח הכולל, משך הצחצוח לכל סקסטנט ולכל משטח, תנועות הצחצוח, צחצוח שתי הלסתות ביחד) מנבאים את ניקיון הפה לאחר צחצוח השיניים בקרב משתמשים במברשות שיניים ממונעות וידניות.

במחקר השתתפו משתמשים במברשת שיניים ממונעת בסיבוב ואוסילציה (N=48) ובמברשת שיניים ידנית (N=52), אשר צחצחו את שיניהם באופן הטוב ביותר שהם יכולים וצולמו בעת הפעולה. המחברים ביצעו ניתוח של סרטי הווידאו לשם הערכת זמן הצחצוח, מספר הסקסטנטים שהוברשו מספיק זמן (7.5 שניות למשטח), צחצוח משטחים חיצוניים של השיניים עם לסתות סגורות ותנועות הצחצוח. ניתוחי מתאם בחנו את הקשר בין פרמטרים אלו לבין רמת הרובד לאחר צחצוח באמצעות מדד הרובד השולי (MPI), המודיפיקציה של Turesky למדד הרובד על השיניים של Quigley Hein Index ודלקת חניכיים לפי אינדקס הדימום של הפפילה (PBI). בקרב משתמשי מברשת שיניים ממונעת היו מתאמים מובהקים בין ההתנהגות וציוני מדד רובד החניכיים עבור מספר הסקסטנטים המוברשים זמן ארוך מספיק ומשך הצחצוח .בקרב משתמשי מברשת שיניים ידנית, תנועות אנכיות על גבי המשטחים החיצוניים היו קשורות באופן חיובי למדד רובד החניכיים. לעומת זאת, תנועות מעגליות נמצאו בקורלציה שלילית למדד רובד החניכיים בקרב אלו שצחצחו את כל הסקסטנטים החיצוניים מספיק זמן. בשתי הקבוצות, ציוני אינדקס הדימום של הפפילה על המשטחים הפנימיים היו בקורלציה שלילית למספר הסקסטנטים המוברשים זמן ארוך מספיק ומשך הצחצוח.

מסקנת החוקרים היא, כי נראה כי מספר הסקסטנטים המוברשים זמן ארוך מספיק ומשך הצחצוח ממלאים תפקיד חשוב ביעילות הצחצוח ובריאות החניכיים בקרב משתמשי מברשת שיניים ממונעת ומברשת שיניים ידנית. נראה כי העובדה שמשתמשי מברשת שיניים ממונעת מיישמים תנועות צחצוח או לא, אינה משפיעה על התוצאה. בקרב משתמשי מברשת שיניים ידנית נראה כי תנועות מעגליות יעילות יותר מתנועות אנכיות על גבי המשטחים החיצוניים.

Petker‑Jung W, Weik U, Margraf‑Stiksrud J, et al. What characterizes effective tooth brushing of daily users of powered versus manual toothbrushes? BMC Oral Health (2022). doi.org/10.1186/s12903-022-02045-0