ברחבי העולם נחשבת עששת השיניים למחלת הילדות שאינה מדבקת השכיחה ביותר, אשר פוגעת ב->50 אחוז מהילדים הצעירים באירופה, מספרים הגדלים ל-100 אחוז במדינות עם כלכלות מפותחות פחות. בהמשך למגמת העששת העולמית WHO, 2015)), נצפתה בגרמניה ירידה משמעותית בעששת בשיניים הקבועות בקרב ילדים ומתבגרים (גילאי 12 עד 15 שנים). בספרות הבינלאומית המפורסמת, נדיר למצוא נתונים לאומיים אשר מייצגים את שכיחות מחלת העששת בשיניים הנשירות. השונות בשיטות בהן נעשה שימוש ושונות קבוצות הגיל, במיוחד עבור שיניים נשירות, מקשים מאד על האפשרות להשוות בין המחקרים השונים.

נתוני הסקר הגרמני האחרון לבריאות הפהGNOHS) ) הצביעו על ירידה ניכרת של כ-80 אחוז במדדי העששת, חסר שיניים ושחזורים בשיניים (DMFT) בקרב ילדים בגיל 12 מ-DMFT, מ-2.44 בשנת 1994 ל-0.44 בשנת 2016, יחד עם ירידה משמעותית בשכיחות של מחלת העששת לכ-20 אחוז בקרב ילדים בני 12.

מחברי המאמר מציינים, כי אם כי נתונים אורכיים אזוריים הינם זמינים באופן חלקי בגרמניה, קיים הכרח לבצע מחקר לאומי אחיד עבור כל המדינות הפדרליות, תוך שימוש בשיטות סטנדרטיות מעודכנות הכוללות גם את ההערכה של נגעי עששת ראשוניים. יתר על כן, אסטרטגיות מניעה של בריאות הפה ומעקב אחריהן דורשות מקורות אפידמיולוגיים אמינים.

מטרה

המחקר הנוכחי נערך על מנת לדווח על תוצאות נתוני סקר חתך הרוחב העוקב האחרון אשר נערך בגרמניה לבירור בריאות הפה בקרב ילדים, המציג את רמות העששת כיום במערכת השיניים הנשירות של ילדים בגילאי 7-6 בכיתות א' בגרמניה כולה ובמדינותיה הפדרליות באופן פרטני, ולהעריך את המגמות שלהן משנת 1994/1995 עד להווה.

בשנת 2016, תלמידי כיתות א' עד ז', אשר נבחרו באופן אקראי, נכללו בסקר הבריאות הארצי הגרמני שנערך באופן קבוע מאז שנת 1994/95. ילדים נבדקו על ידי 482 רופאי שיניים מכוילים בכל 17 האזורים בגרמניה, תוך שימוש בקריטריונים של ארגון הבריאות העולמי עבור שיניים הנגועות בעששת, שיניים חסרות ושיניים עם שיחזורים (dmft), כולל הערכת נגעי עששת ראשוניים (it). בסך הכל, נבדקו 151,555 ילדים בגילאי 7-6. שכיחות מחלת העששת בשיניים הנשירות ירד מ-65 אחוזים בשנת 1994 ל-44 אחוזים בשנת 2016, בעוד שהקיום הממוצע של העששת כפי שמתבטא במדדי ה-dmft ירד מ-2.89 ל-1.73. כאשר נכללו בסקירה גם הנגעים הראשוניים, רמת פגיעת העששת הממוצעת עלתה ל-2.12=idmft. 49.7 אחוזים מהילדים בגילאי 7-6 שנבדקו בשנת 2016, נמצאו ללא סימני עששת כולל נגעים ראשוניים.

מדד Care ברמת השיניים היה 57.5 אחוזים ומדד העששת המשמעותי היה 4.84 dmft., ה-dmft הממוצע השתנה במידה ניכרת בהתאם לאזור בגרמניה, ונע בין 1.37 ל-2.31.

לסיכום, מסקנת מחברי המאמר היא, כי למרות הירידה הכללית במחלת העששת בקרב ילדים בני 7-6 בגרמניה, נצפתה רק הפחתה קלה בעששת בעשור האחרון, לדבריהם השיעור הגבוה של נגעי עששת השיניים שאינם מטופלים שעדיין קיים, דורש מאמצי מניעה ושיקום יעילים יותר, תוך התמקדות בטיפול בשיניים הנשירות בגרמניה.

Santamaria RM, Schmoeckel J, Basner R, et al. Caries trends in the primary dentition of 6- to 7-year-old schoolchildren in Germany from 1994 to 2016: Results from the German national oral health surveys in children. Caries Res 2019; 53: 659-666