בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 42248-01-20

 

  1. ניתנת בזאת הודעה בדבר הזמנה להציע הצעות (להלן: "ההזמנה") לרכישת הפעילות וכלל נכסי החברה פלואידפייל בע"מ (ח.פ. 515122794) הכוללים פטנטים רשומים ובהליכי רישום בישראל ובעולם וכן מכשיר שהוא פרוטו-טייפ של מכשיר רפואי פורץ דרך בתחום האנדודונטיה (טיפולי שורש). המכשיר מיועד לשימוש רופאי שיניים והעוסקים בטיפולי שורש. הטכנולוגיה החדשנית מורכבת מנוזל, אוויר וגרגרי שחיקה, המסתחררים בתעלת השן במהירות גבוהה בעלת כח צנטריפוגלי בשילוב זרימת שאיבה, המסוגלת לנקות להרחיב ולחטא את תעלות השורש באופן תלת מימדי, לרבות בתעלות שורש מורכבות שלא ניתן לנקותן ולטפל בהן בשיטה הקונבנציונאלית כיום, וזאת בפחות מ-40 שניות במקום 20-40 דקות הנדרש כיום, כאשר כל תהליך הטיפול מתבצע (באופן לא פולשני) ללא שימוש במוצרים ידניים ומכניים המשומשים ע"י רופאי שיניים כיום. המכשיר הוא נייד, קומפקטי וקל לשימוש, אף באמצעות מי שאינם רופאי שיניים המתמחים בטיפולי שורש.
  2. על שם החברה רשומים ומאושרים מספר פטנטים במדינות רבות בעולם, לרבות ארה"ב, אירופה, יפן, ישראל, קנדה, סינגפור, הודו, מקסיקו, דרום אפריקה, סין, דרום קוריאה ועוד… רוב פטנטים נבחנו אושרו, והתקבלו ע"י הבוחנים במדינות אלו.
  3. מידע אודות החברה, נכסיה, הפטנטים, הפרוטוטייפ וכן מסמכי המכרז וטופס הצעה ניתן לקבל באמצעות גישה מרחוק לחדר מידע שפתחה כונסת הנכסים, וזאת כנגד חתימה על כתב התחייבות לשמירת סודיות ותשלום סך של 1,000 ₪ בתוספת מע"מ, בתיאום מראש עם עו"ד אביב סלע ממשרדה של הח"מ (בטלפון 03-5441411 או בדוא"ל aviv@novlaw.com).
  4. את ההצעה יש להגיש באופן של מסירת טופס ההצעה, לאחר השלמת פרטי המציע, פרטי ההצעה, וסכום התמורה המוצעת, ללא מע"מ, חתומים על-ידי המציע כמפורט בטופס ההצעה, עד ליום 3.2021 בשעה 16:00, למשרד נוב, קסנר, שניר ושות', עורכי דין הנמצא בבית NoKS, קומה 4, רח' מנורת המאור 2, תל-אביב 6744830. לסכום התמורה שיהיה נקוב בהצעה יתווסף מע"מ כחוק.
  5. להצעה שפרטיה הושלמו והיא חתומה כאמור לעיל יש לצרף ערבות בנקאית אוטונומית, לתקופה של ששה חודשים ממועד הוצאתה, או שיק בנקאי, לפקודת כונסת הנכסים של החברה, בשיעור של 10% מסכום ההצעה, בתוספת מע"מ. אם המציע יחזור בו מהצעתו לאחר שאושרה, מכל טעם שהוא, או יסרב לחתום על הסכם בנוסח שיקבע על ידי כונסת הנכסים, יחולטו השיק או הערבות, לפי העניין. מובהר כי הערבות ו/או השיק יוחזקו עד לאישור ההצעה על ידי בית המשפט.
  6. אין כונסת הנכסים אחראית למצב החברה, נכסיה, פעילותה או עסקיה. ההצעות יוגשו על בסיס מצבה הפיזי והמשפטי ("As is") בעת המכירה והאחריות לבדיקת כל העניינים הקשורים בכך מוטלת על המציע.
  7. המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים, והח"מ אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת. הח"מ תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל מעין מכרז, מו"מ ו/או הליך של התמחרות עם המציעים ו/או חלקם ו/או התמחרות חוזרת, והיא שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל שום הצעה.
  8. הח"מ לא תשא בשום תשלום שהוא בגין הצגת החברה, הבאת מציעים ו/או דמי תיווך מכל מין וסוג.
  9. המכירה כפופה לאישורו של בית המשפט המחוזי מרכז.
  10. הח"מ שומרת לעצמה את הזכות להאריך ו/או לשנות כל מועד שנקבע על ידה.

 

חנית נוב, עו"ד – כונסת נכסים

פלואידפייל בע"מ (בכינוס נכסים)

נוב, קסנר, שניר ושות' – עורכי דין

מבית NoKS, רח' מנורת המאור 2, תל אביב

טל': 03-5441411; פקס: 03-5448488