לדברי מחברי המאמר, טיפולים הכוללים תותבות קבועות הנתמכות בשתלים (FDPs) מגלים ביצועים טובים ועשויים להיחשב כאפשרות טיפול מתועדת היטב להחלפת שן אחת יחידה או מספר שיניים חסרות. התוצאות הקליניות המדווחות של שחזורים כאלו כוללים את משך הישרדותם, כלומר באם השחזורים היו עדיין במקומם בעת בדיקת המעקב, והצלחתם, כלומר האם השחזורים עדיין היו שלמים וללא בעיות בעת ביקורי המעקב. בעוד שכמה מחברים הפרידו בעבר בבירור בין הישרדות לבין הצלחה, אחרים דיווחו על שיעורי הצלחה אך העריכו את הישרדותם של השחזורים, או להיפך. יתר על כן, בחלק מהמחקרים נעשה שימוש במדדים סטנדרטיים עבור ההערכה, בעוד שאצל אחרים, יושמו קריטריונים לא סטנדרטיים אותם פיתחו בעצמם.

בעיה טכנית נפוצה מאוד שנבדקת ומדווחת בכמה דרכים שונות במחקרים על שחזורים נתמכים בשתלים היא היווצרות צ'יפים או שברים מורחבים של ווניר חרסינה. בעוד שמחקרים מסוימים מדווחים על צ'יפים של הווניר באופן מוקפד מאוד, תוך הבחנה בין פגמים שטחיים קטנים וגדולים, אחרים מדווחים על כך באופן כללי, מצב המקשה מאוד על יכולת ההשוואה בין מחקרים שונים אלו. כך גם לגבי מדדי התוצאה השונים המשמשים להערכת התוצאות הביולוגיות והאסתטיות של תותבות נתמכות שתלים. דוגמה אחת היא המדד האסתטי הוורוד הנמצא בשימוש נרחב עבור הערכת האסתטיקה של שחזור נתמך בשתל. ההערכה כוללת דירוג של כמה פרמטרים מוגדרים היטב, המחושבים עם ציון ממוצע עבור האסתטיקה של השחזור. ניתן להשתמש בניקוד לשם השוואה סטטיסטית של אתרי בדיקה ובקרה, אך הפרשנות והרלוונטיות מבחינה קלינית נותרו לא ברורים.

בעשור האחרון פורסמו מדדי תוצאה שונים רבים להערכת שחזורים נתמכי שתלים, ולדעת המחברים רצוי לקיים סטנדרטיזציה של הממצאים לשם פרשנות טובה יותר של תוצאות מחקרים שונים.

מטרה

סקירת הספרות הנוכחית מנתחת את כל האפשרויות של מדדי התוצאה להערכת מצבי בריאות ומחלה, כולל הערכה של סיבוכים ותוצאות אסתטיות, של תותבות קבועות נתמכות בשתלים של כתר בודד (SC) ותותבות חלקיות קבועות עם יחידות מרובות (P-FDPs) אשר דווחו בספרות של עשרת השנים האחרונות.

המחברים ביצעו שלושה חיפושים עצמאיים במסדי נתונים אלקטרוניים (MEDLINE, EMBASE ו-(Cochrane על מנת לזהות מחקרים קליניים פרוספקטיביים ורטרוספקטיביים שפורסמו מינואר 2011 עד יוני ,2021 עם ≥20 מתרפאים ומינימום תקופת מעקב של שנה אחת על תוצאות טכניות וקליניות של כתרים בודדים נתמכים בשתלים (SCs) ותותבות קבועות חלקיות P-FDPs)). התוצאות נותחו באופן תיאורי, וחוזק הקשר הוערך באמצעות מבחן צ'י בריבוע של פירסון. בסך הכל נכללו בסקירה 531 מחקרים, 368 על כתרים בודדים (69.3 אחוזים), 70 על תותבות של מספר שיניים (13.1 אחוזים) ו-93 על שני סוגי השיקום (17.5 אחוזים); ב-56.3 אחוזים מכלל המחקרים לא נמצאה הגדרה ברורה של התוצאה הראשית. התוצאה הראשונית השכיחה ביותר הייתה רמת העצם השולית (MBL) (55.2 אחוזים) ואחריה הישרדות השתלים (5.3 אחוזים), הערכה אסתטית מקצועית (3.4 אחוזים) וסיבוכים טכניים (2.1 אחוזים). מדדים סביב השתלים היו התוצאה המשנית המדווחת ביותר (55.1 אחוזים), ולאחר מכן הישרדות השתלים (39.9 אחוזים), MBL (36 אחוזים) והצלחת השתל (26.4 אחוזים). אחד ממדדי התוצאה הכי פחות מדווחים היה כישלון התותבת (שבעה מחקרים, 3.9 אחוזים).

מסקנות

לדעת המחברים, מדדי התוצאה ושיטות ההערכה שלהם הראו הטרוגניות גבוהה בין המחקרים. תוצאות ראשוניות לא הוגדרו לעתים קרובות בבירור, והתוצאה העיקרית שנבחרה לעתים קרובות ביותר הייתה אובדן העצם השולית. התוצאות הפרותטיות, הישרדות השתלים ותוצאות הקשורות למתרפא דווחו רק לעתים רחוקות.

Sailer I, Barbato L, Mojon P, et al. Single and partial tooth replacement with fixed dental prostheses supported by dental implants: A systematic review of outcomes and outcome measures used in clinical trials in thlast 10 years. Clin Oral Impl Res 2023; 34 (Suppl. 25): 22-37