טֶלֶה-רפואת השיניים הינה טכנולוגיה הנוגעת לשימוש באמצעים אלקטרוניים בשטח הבריאות או לטֶלֶה-בריאות, המשלבת שימוש בטלקומוניקציה ברפואת השיניים. לפי ארגון הבריאות העולמיתחום הבריאות האלקטרונית והבריאות הניידת ((mHealthכולל שימוש בטלפונים ניידים ובטכנולוגיות אלחוטיות אחרות. אי לכך לדברי מחברי המאמר,טֶלֶה-רפואת השיניים הינו מונח רחב המקיף מספר גישותומגוון רחב של טכנולוגיות וירטואליות, בעיקר מחשבים ומכשירים ניידים. באופן כללי מוצגתטֶלֶה-רפואת השינייםככלי יעיל ואפקטיבי למיון מרחוק, איתור עששת, אבחון, ייעוץ,תכנון טיפול, וחניכה.דווח כי השימוש ב-mHealth במסגרות רפואיות שונות הינו יעיל במעקב ושיפור מצב הבריאות, למשל, בבקרת הריון. כמו כן, הודעות טקסט באמצעות שירות הודעות כגון SMSנראה מועיל לשליטה בצריכה באלכוהולבקרב סטודנטים באוניברסיטאות, והוראות אורקוליות נמצאו יעילות לחיזוק ההוראות לצחצוח שיניים ידני בקרבבני אדם עם פגיעה ביכולת הנפשית. מכאן לדעת המחברים השימוש בסמארטפוןבכל הקשור לבריאות עשוי להשפיע לטובה על הרגלים והתנהגויות.

למרות שכמה סקירות שיטתיות עדכניות התמקדו בשימוש ב-mHealth, כגון באפליקציות בטלפון הנייד והודעות טקסט לשיפור הידע בבריאות הפה ובריאות החניכייםאו שימוש בתזכורות לשיפור ההיגיינה בקרבמתרפאים העוברים טיפולי יישור שיניים,עדיין חסרות ראיות לשימוש בגישות דיגיטליות אחרות הכלולות במונח טֶלֶה-רפואת השיניים, למניעה וקידוםבריאות הפה.

המחברים טוענים כי התקדמויות אחרונותבטכנולוגיות וירטואליות מאפשרותלהעלות את ההשערהכי השימוש בטֶלֶה-רפואת השיניים למניעה וקידום של בריאות הפהעשוי להיות מועיל וקל לביצוע. הטכנולוגיות הוירטואליותהנוכחיותמציעות מגוון אפשרויות חדשות בתחום הבריאותורפואת השיניים. בשל הגישה הרחבהלטלקומוניקציה,כגון קישוריות רשת מספקת, מכשורופלטפורמות טכנולוגיים, הרי שניתן לשלב בקלותאסטרטגיות לקידום ומניעה קבועות לשיניים בפלטפורמות מבוססות אינטרנט, דיגיטליות או וירטואליות, מצב המהווה אתגר חדשלחינוך לבריאות. בהשוואה לפעילויות אישיות למניעה וקידום בריאות הפה, טֶלֶה-רפואת השיניים עשויה לאפשר חינוך מובנה ולקבועמהלך זמן ספציפי וממושך יותר לאותן פעילויות חינוכיות. כמו כן, דרך זו מאפשרת חזרה וחיזוקשל החינוך בין הפגישות במרפאת השיניים עם פוטנציאל משמעותי לשיפור התוצאות הקליניות. עם זאת, בהתחשב במספר הגדול של התערבויות eHealthהנמצאות בשימוש תכוף, קיומן של עדויות נדירות בלבד על השפעתן ויעילותןהינן בלתי מידתיות.

מטרה

הסקירה השיטתית הנוכחית נועדה לקבוע את ההשפעה שלטֶלֶה-רפואת השיניים על קידום ומניעהשל בריאות הפה, בהשוואהעם אסטרטגיות קונבנציונליות אחרות, כאשר משתמשים בהן במתרפאיםבכל גיל.

בסקירה השיטתית בדקו החוקריםאת השפעתן של אסטרטגיותשל טֶלֶה-רפואת השיניים, שדווחו במחקרים מבוקרים של ניסויים אקראיים וכמו-אקראיים, עם דגש על קידום ומניעהשל בריאות הפה ותוצאות קשורותבמתרפאים בכל הגילאים,תוך חיפוש במאגרי המידע שלMedline דרךPubMed, SCOPUS ו-Web of Scienceמאז הקמתם ועד אוגוסט 2020, ללא קשר לשפת הפרסום. הם בחרו מחקרים להכללה וביצעו מיצוישל הנתונים, והעריכו את הסיכון להטיה ואת וודאות הראיות. מתוך 898 ציטוטים שעשויים להיות מתאימים, הם בחרו 43 לשם סקירת טקסט מלא, מתוכם נמצאו 19מחקרים זכאים להכללה בסקירה: 18 ניסויים מבוקרים אקראיים ומחקר מעין אקראי אחד. התערבויות וירטואליות היו בדרך כלל אסינכרוניים באמצעות אפליקציות (n=9), הודעות טקסט (n=9) או למידה בעזרת מחשב (n=1).

השימוש בטֶלֶה-רפואת השיניים בהשוואה לאסטרטגיות מקובלותעשוי לגרום לירידה משמעותית במדד הרובדויגרום ככל הנראה לירידה רבה במדד החניכייםובשכיחות נגעיםשל כתמים לבנים,עם השפעה הולכת וגוברת לאורך זמן. העדויות מצביעות על כך כי טֶלֶה-רפואת השיניים, ובמיוחד mHealth(הודעות ואפליקציות), הינו כלי קליני מבטיחלמניעה וקידום בריאות הפה, במיוחד בנוכחות הוירטואליזציההמואצת של רפואת השיניים. לדעת החוקרים,מחקרים עתידיים צריכיםלכלול קשת רחבה יותר של אוכלוסייה, כולל מבוגרים וקשישים, על מנת לקבע טוב יותר את המדיניות והיישום של טֶלֶה-רפואת השיניים.

Fernández CE, Maturana CA, Coloma SI, et al. Teledentistry and mHealth for Promotion and Prevention of Oral Health: A Systematic Review and Meta-analysis. J Dent Res 2021; 100(9): 914-92