מחברי המאמר מציינים, כי מערכות הבריאות שואפות לספק טיפולים הממוקדיםבאדם.גופים הממנים את מקבלי השירות של טיפולי הבריאות דורשים לקבל מידע אודות ההיבטים או התכונות של הטיפול שהם מעריכיםואת הפשרות שהם מוכנים לקבל בין תכונות שונותשל הטיפול. לדוגמא, משתמשי שירות עשויים להעדיף לקבלטיפול הכולל סילוק אבנית ופוליש (SP) מרופא שיניים ולא משיננית,אך יתכן שהם מוכנים להסכים להחליף את המטפל בשל מחיר מופחת. משתמשי השירות עשויים להעריך תוצאות אסתטיות ועשוייםאף להיות מוכניםלהעדיף אותן על פנייתרונות קליניים.

בשנים 2019-2018, שירות הבריאות הלאומי (NHS) של סקוטלנדסיפק מעל 2 מיליון טיפולי סילוק אבנית ופולישפשוטים בעלות של31 מיליון ליש"ט. עם זאת, מחקרים אחרוניםאינם מצביעים על קיום ראיות ליתרון קליני של אספקה ​​נרחבתשל סילוק אבנית ופולישאו ייעוץ אישי בנושא ההיגיינהשל הפה (OHA)למבוגריםהנוהגים להשתתף בטיפולי שיניים ראשוניים ואינםמראים סימנים למחלת חניכיים קשה.לדבריהם, לא ידוע כיצד האוכלוסייה הכללית מעריכה את אותםהשירותים ואילו מאפייני שירות הינם החשובים ביותר.בני אדם עשויים להעריך תוצאות טיפול שאינן נמדדות היטבעל ידי מדדי תוצאה קליניים, כגון דימום בעת בדיקה עם מחדר.תוצאות קליניות בלבד אינן יכולות להסביר את הערך הקשור להמשכיות הטיפול, רגשות של העצמהאו יתרונות אסתטיים וחברתיים שיש לקיומן של שיניים שנראות ומרגישות נקיות ובריאות.

המחברים טוענים כי חשוב להשיג הבנת הוליסטיתיותר על האופן שבו האוכלוסייה הכללית מעריכה את שירותי רפואת השיניים,כולל תוצאות בריאותיות ולא בריאותיות כגוןאסתטיקה, על מנת ליידע את תצורת השירות הממוקדת במתרפא.קיימת עליה בהכרה בחשיבותהצורך להכללת תוצאות שאינן בריאותיות במחקרים של ההערכה הכלכליתלשם קבלת החלטות. הנחיות מהעת האחרונה מציעות גישה שלמקרה התייחסותהמכיל את הכימות של השפעות הבריאות ושאינןקשורות לבריאות הרלוונטית של המתרפאלגבי התערבויות,על מנת להוסיף מידה לשם קבלת החלטות. ניסוייבחירה דיסקרטית (DCE) הינם שיטה כלכלית המבוססת על סקר, הנפוצה לשם העלאתהעדפות העשויותלשלב את כל מקורות הערך (הקשורות לבריאות אולא) למשתמשי השירות. השיטה מבוססת היטבלשם הערכת הבריאות והטיפול אך יישומה בבריאות הפה אינו נפוץ.

מטרה

המחקר הנוכחי נועדלהשתמש בניסוייבחירה דיסקרטית על מנת להפיקבקרב האוכלוסייה הכללית בבריטניההעדפות והמוכנות לשלם לגבי טיפוליסילוק אבנית ופוליש ושירותי ייעוץמותאמים אישיתבנושא היגיינתהפהותוצאות בריאותיות דנטליות ואסתטיות רלוונטיות. החוקרים ביצעו ניסוי מקוון שלבחירה דיסקרטית באמצעות מדגם מייצג ארצי של האוכלוסייה הכללית בבריטניה.כל אחד מהמשיבים ענה על 10 משימות בחירה שונות במונחים של תכונות השירות (סילוק אבנית ופוליש,ייעוץ אישי בנושא היגיינתהפהוהגורם שמספק את הטיפול), ובהתאם לתוצאות(דימום בחניכיים ואסתטיקה) והעלות.

המשימות נבחרו תוך שימוש בתכנון ניסויי מפולח על מנת לשפר את הריאליות של המשימה. נעשה שימוש במודל logit לשם ניתוח הנתונים. נעשה חישוב של שולי המוכנות לשלםלגבי כל מאפיין ורמה. בסך הכל, 667 נשאלים השלימו את הניסוי המקוון. הנשאלים נתנו ערך רב יותר לסילוק אבנית ופוליש לעתים קרובות יותר, לטיפול הניתן על ידי רופא השיניים וכן לייעוץ בנושא ההיגיינה של הפההמותאם אישית.

המשיבים היו מוכנים לשלם עבור חבילות טיפולי שיניים,שבעקבותיהםהייתה שכיחות פחותה של דימומים בעת צחצוח ("אף פעם" או "כמעט אף פעם")ושיניים שנראות ומרגישות לפחות "נקיות במידה". המשיבים היו מוכנים לשלם יותר עבור שיפוריםבתוצאה האסתטית מ"מאוד לא נקי"ל"נקי מאוד" מאשר לשלם עבור תוצאה של תדירות מופחתת של דימום מ"לעיתים קרובות"ל"לעולם". האוכלוסייה הכלליתמעריכהטיפול שגרתי של סילוק אבנית ופוליש,גם בהיעדר ירידה בדימום בעת הצחצוח.

מסקנת מחברי המאמר היא כי ספקי שירותים שלטיפולי שיניים חייבים לקחת בחשבון את העדפות המשתמשים בשירות, כולל העדפות של תוצאות הקשורות בבריאותוכאלה שאינן קשורות בבריאות, כגורם מרכזי בכל עיצוב מחדש של בשירות. יתר על כן, התוצאות מספקות הערכות לגבי שולי המוכנות לשלם,בהן ניתן להשתמש לשם ניתוח העלות-תועלת של שירותי טיפולי שיניים אלו.

Boyers D, van der Pol M, Watson V, et al. The value of preventative dental care: A discrete-choice experiment. JDent Res 2021; 100: 723-730