מחברי המאמר מציינים כי דווח בעבר על שיעורי הצלחה של תותבות שלמות קבועות הנתמכות בשתלים (ISFMP), שנעו בין 100-95 אחוזים לבין 100-93 אחוזים, לגבי השתלים והתותבות בהתאמה. הפרוטוקולים להעמסה של שתלים התומכים בתותבות קבועות של קשת מלאה עבור מקרים של חוסר שיניים מוחלט עברו שינויים מהותיים, כאשר ההעמסה המיידית נחשבת כאפשרות טיפול תקפה, המספקת שיעורי הישרדות גבוהים של השתלים (99 אחוזים). הליך החדרת השתל המיידי לאחר עקירת שיניים באתרי עקירה טריים, בשילוב עם ביצוע שיקום מיידי של תותבות, מהווה שיטת טיפול אטרקטיבית, כאשר זמן הטיפול המופחת הינו לשביעות רצונם של המתרפאים. לדבריהם, בניגוד להעמסה מיידית של שתלים הממוקמים באתרי ריפוי, דווחו נתונים מוגבלים בלבד על העמסה תפקודית של שתלים דנטליים שהוחדרו מייד לאחר עקירת שיניים באתרי עקירה טריים, התומכים בשיקום של קשת מלאה. במחקרים נפרדים שהעריכו את האפשרות להחדרת שתלים מיידית באתרי עקירה טריים, כולל העמסה מיידית, קיימת התייחסות להנחת מספר רב של שתלים (בין שמונה לחמישה) להשגת אחוזי הצלחה גבוהים. לעומת זאת, מחקרים נפרדים שבדקו העמסה מיידית של ארבעה שתלים קדמיים הממוקמים מייד במכתשית עקירה טרייה באמצעות שיטת "All-on-4", דיווחו על אחוזי הצלחה של 100 אחוז לתקופות מעקב הנעות עד שנתיים עבור שתלים שהונחו מייד ואשר תומכים בתותבות סופיות. החוקרים מציינים כי בסקירות שיטתיות, מטה-אנליזות וכן במספר מחקרים קליניים בהן נערכו השוואות של רמת אובדן העצם השולית סביב השתל בין שתלים שהונחו באתרי עקירה טריים לבין אתרים שהחלימו, לא התגלו הבדלים בין שתי הקבוצות. לסיבוכים ביולוגיים יש פוטנציאל לגרום לאובדן של רקמה רכה ו/או קשה (עצם) סביב השתל לאחר שילוב מוצלח של אוסאואינטגרציה ולהשפיע על המהלך שלאחר החדרת השתלים. במצבים של מוקוזיטיס ופרי אימפלנטיטיס עלול תהליך ממושך של אובדן הרקמה הרכה והעצם להוביל בסופו של דבר לאובדן השתל.

בכל הנוגע לתחזוקה לאחר ההחדרה והסף המוגדר של רמת העצם השולית סביב השתל, השכיחות של מוקוזיטיס ופרי אימפלנטיטיס במקרים של תותבות שלמות קבועות הנתמכות בשתלים בלסת התחתונה נעה בין 70-0 אחוזים ובין 15-0 אחוזים ברמת השתל והמתרפא, בהתאמה. עם זאת, עדיין קיים חוסר במידע לגבי ההשוואה בין תוצאת ההשתלה הקלינית והרנטגנית עבור שתלים המוחדרים מיידית למכתש טרי וכאלה המוצבים באתרים שעברו ריפוי לשם העמסה מיידית של תותבות בלסת התחתונה הנתמכות על ידי ארבעה שתלים במשך חמש שנים.

מטרה

המחקר הפרוספקטיבי הנוכחי נערך במשך חמש שנים ובוצע על מנת להעריך ולהשוות את רמת העצם השולית סביב השתל, וכן את אובדן העצם סביב השתל בין שתלים שהוחדרו באתרי עקירה טריים וכאלו שעברו ריפוי והתומכים בתותבת של קשת מלאה בלסת התחתונה עם שלוחה דִיסטָלִית. המטרה המשנית הייתה להעריך את שיעור ההישרדות/הצלחה הקלינית של השתלים, כמו גם את השכיחות של מוקוזיטיס ופרי אימפלנטיטיס ברמת המתרפא והשתל. השערת העבודה הראשונית הייתה שהחדרת השתל באתרי עקירה טריים עשויה להיות קשורה לרמת עצם שולית גבוהה יותר סביב השתל, בהשוואה להחדרת שתלים באתרים שהחלימו. המחברים ביצעו מחקר פרוספקטיבי שנמשך חמש שנים ונערך בקרב 24 מתרפאים (96 שתלים) שטופלו בתותבות שלמות קבועות נתמכות בשתל בלסת התחתונה בשיטת All-on-4. המחקר כלל 55 שתלים שהוחדרו באתרי עקירה טריים ו-41 שתלים באתרים שעברו החלמה. רמת העצם השולית סביב השתל הוערכה באופן רדיוגרפי בעת החדרת השתל (בסיס) ובבדיקות המעקב של שנה אחת, שלוש וחמש שנים, ונערכה השוואה בין מיקום השתל במכתשית הטריה ובין האזור שעבר ריפוי .אובדן העצם השולית חושב כהפרש של רמות העצם שהוערכו בתקופות המעקב. בנוסף, הוערכו שיעורי הישרדות השתלים והתותבות ונוכחות מוקוזיטיס סביב השתל (דימום בבדיקה) ופרי אימפלנטיטיס. המעקב הרציף במשך חמש שנים נערך על 22 מתרפאים עם 88 שתלים (שיעור נשירה: 8.3 אחוזים), כאשר שיעור ההישרדות היה 100 אחוז. רמת העצם השולית שנמדדה באמצעים רדיוגרפיים הייתה שונה משמעותית בין אתרי העקירה הטריים לבין האתרים שעברו החלמה בהחדרת השתל, לאחר שנה אחת ושלוש שנים, אך לא בהערכה של חמש שנים. אובדן העצם השולית היה שונה באופן משמעותי בין אתרי העקירה הטריים והאתרים שעברו החלמה מזמן החדרת השתל להערכה של שנה, אך לא לתקופה של שנה עד שלוש שנים ושלוש עד חמש שנים. אף שתל/תותבת לא נכשלו בהערכת המעקב של חמש שנים ומוקוזיטיס ופריאימפלנטיטיס נצפו ב-41.2 אחוזים ו-11.7 אחוזים ברמת המתרפא וב-17.6 אחוזים ו-4.5 אחוזים ברמת השתל בהתאמה.

מסקנת מחברי המאמר היא, כי שתלים שהוחדרו באתרי עקירה טריים הראו תהליך ממושך של רמודלינג סביב השתל, אך סיפקו רמות דומות של עצם שולית כמו שתלים שהוחדרו לאתרים שעברו החלמה בהערכה שנמשכה חמש שנים של תותבות נסמכות על ארבעה שתלים בלסת התחתונה שהועמסו באופן מיידי.

Krennmair S, Malek M, Forstner T, et al. Immediately loaded implants simultaneously placed in fresh extraction and healed sites supporting four-implant-supported fixed mandibular prostheses using the all-on-4 concept. A 5-year prospective study. Clin Oral Implants Res 2021. doi: 10.1111/clr.13879