לדברי מחברי המאמר, מחקר ביולוגי ואפידמיולוגי קיבע היטב את התפקיד הסיבתי של עישון טבק ושימוש בטבק דרך הפה להתפתחות והתקדמות של מחלות החניכיים, אובדן השיניים, סרטן הפה, ומצבים שליליים אחרים בחלל הפה. עם זאת, ההתפתחויות האחרונות בשוק הטבק ודפוסי השימוש בטבק באוכלוסייה מציגים פערי מחקר חדשים עם השלכות פוטנציאליות על בריאות הפה. בין דפוסי השימוש המשתנים, בפרט במדינות העשירות, עליה בעישון רב של סיגריות בקרב משתמשי הטבק הינה פחות נפוצה, אך שימוש במוצרי טבק כפולים או רב-תכליתיים הולך וגובר.

מוצרי טבק וניקוטין חדשים ומתפתחים, בעיקר מערכות אספקת ניקוטין אלקטרוניות (ENDS – Electronic Nicotine Delivery Systems, בדרך כלל: סיגריות אלקטרוניות), מעלים גם שאלות הקשורות לבריאות הפה ופרקטיקות דנטליות. מחקר להערכת הבריאות והשימוש בטבק בקרב האוכלוסייה (PATH – The Population Assessment of Tobacco and Health) הינו מחקר עוקבה מתמשך, כלל ארצי על מבוגרים ובני נוער בארצות הברית המציג הזדמנויות ייחודיות גם עבור מחקר דנטלי. בגלי המחקר הראשוני של הערכת הבריאות והשימוש בטבק בקרב האוכלוסייה בחנו מספר פרסומים את הקשרים בין התנהגויות השימוש בטבק ובריאות הפה.

מטרה

לדברי מחברי המאמר, מחקר זה בוחן את תוקף אמצעי בריאות הפה במסגרת המחקר להערכת הבריאות והשימוש בטבק בקרב האוכלוסייה, על מנת להעריך קשרים בין שימוש בטבק לבין בריאות הפה. נתוני חתך רוחב מתוך הגל הרביעי של המחקר להערכת הבריאות והשימוש בטבק בקרב האוכלוסייה (n=33,643, בוגרים אמריקאים, נתונים נאספו בין השנים 2018-2016( שימשו לקבלת הערכות עבור שישה דיווחים עצמיים אודות מצבי פה (כגון, אובדן עצם סביב השיניים, עקירות שיניים) והשוואה לאומדנים מקבילים מסקר הבריאות והתזונה הלאומי (NHANES – National Health and Nutrition Examination survey) מחזור 2018-2017 (n=5,856).

בתוך המחקר להערכת הבריאות והשימוש בטבק בקרב האוכלוסייה, חושבו קשרים בין מצב השימוש בטבק לבין חוויית החיים ומצבי פה שליליים ב-12 החודשים האחרונים, באמצעות שימוש בסקר רגרסיה לוגיסטית רב-משתנית משוקלל. ההערכות המייצגות הארציות של מצבי הפה בין המחקר להערכת הבריאות והשימוש בטבק בקרב האוכלוסייה

לבין סקר הבריאות והתזונה הלאומי היו דומות (למשל, חוויות אובדן עצם סביב השיניים: מחקר להערכת הבריאות והשימוש בטבק בקרב האוכלוסייה 15.2 אחוזים, סקר הבריאות והתזונה הלאומי 16.6 אחוזים). במחקר להערכת הבריאות והשימוש בטבק בקרב האוכלוסייה, נקשר עישון טבק דליק בעקביות לחוויה לכל החיים ולחוויה של 12 חודשים אחרונים של בריאות הפה השלילית (לדוגמא, עישון סיגריות בלעדי לעומת מצב שמעולם לא נעשה שימוש בטבק, יחס סיכויים מותאם עבור שיניים רופפות ב-12 החודשים האחרונים: 2.02). שימוש בלעדי בטבק ללא עשן היה קשור לסיכויים גדולים יותר של שיניים רופפות יחס סיכויים מותאם 1.93 ונגעים טרום סרטניים לכל החיים עמד על 3.85 מבחינת יחס סיכויים מותאם. שימוש במוצרים אחרים שאינם סיגריות (למשל, מקטרות) היה קשור באופן לא עקבי עם תוצאות בריאות הפה. מדדי אמצעי בריאות הפה במחקר להערכת הבריאות והשימוש בטבק בקרב האוכלוסייה מתיישרים בקו הדוק עם מדדי דיווח עצמיים שדווחו בסקר הבריאות והתזונה הלאומי והם חופפים מבחינה פנימית.

מסקנות

מסקנת מחברי המאמר הינה כי הקשרים עם שימוש בטבק שנצפו והיכולת לבחון את יישומי התמיכה במוצרי טבק חדשים תומכים בהכללת נתוני המחקר להערכת הבריאות והשימוש בטבק בקרב האוכלוסייה במחקרים דנטליים, במיוחד לבחינת השפעות בריאותיות פוטנציאליות של מוצרי טבק חדשים על בריאות הפה ושינויים אורכיים בהתנהגויות השימוש בטבק.

  1. Chaffee BW, Lauten K, Sharma E, et al. Oral health in the population assessment of tobacco and health study. J Dent Res. 2022. doi: 10.1177/00220345221086272